Sunday, July 25, 2021
 
Gemeente Nuus
Minimize
Die Nuuflits as PDF Dokument
 TitleModified DateSize 
TSP 150 Feesvieringe-69/10/2019877.69 KBDownload
Nuusflits 15 Maart 20203/16/2020127.38 KBDownload
DIE SEWE KRUISWOORDE4/17/201673.29 KBDownload
Minimize
Die Nuusflits

 

 Jaar 12

           DIE NUUSFLITS

                 GEREFORMEERDE KERK BULTFONTEIN

                        15 Maart 2020

 

 

 Nr 04

 

PREEKBESONDERHEDE

Ds. W Viljoen
Skriflesing:     Lukas 17:1-10
Teksverse:      Lukas 17:7-10
Tema:          "In diens van die Meester"

WELKOM

Dis heerlik om weer vandag in die huis van die Here te mag vergader.  Dawid skryf in Psalm 63 dat hy by die Here in sy heligdom wil wees, om daar die mag en die grootheid van die Here te ondervind.  Mag dit ook jou ingesteldheid en belewenis van hierdie samekoms van die huisgesin van God vanoggend wees.  Mag God elkeen van ons hier ontmoet en ons verkwik met die verkondiging van sy genade en liefde vir elkeen van ons. 
Kom deel asb in ons samesyn na afloop van die erediens wanneer ons 'n rukkie saam kuier, mekaar bemoedig en sodoende die gemeenskap van gelowiges bevorder.

KOLLEKTES

Die liefdegawes wat vanoggend onder die diens opgeneem word, is vir die diakonale kas en ons diakens bestee hierdie fondse met groot omsigtigheid om materiële nood op verskillende plekke aan te spreek.
Die kollektes wat by die deure opgeneem word vanoggend, gaan ter ondersteuning van die Teologiese Studente by die Teologiese Skool Potchefstroom.
Indien jy jou kerklike bydrae (10de/dankoffer) wat vir die instandhouding van ons gemeente en haar werksaamhede is in die sakkies onder die diens of by die deure wil afdra, plaas dit asb. in 'n koevert en merk duidelik met jou naam en toon aan dat dit jou dankoffer/bydrae is.

TEESKINKBEURTE
 
15 Mrt    Carine Labuschagné, Hester Pelser       
22 Mrt    Vrywilligers    

VERJAARSDAE
Dinsdag, 17 Maart
Lorinda Duncker
Antonie Fivaz
Christof Welman_________________________________________
Donderdag, 19 Maart
Zelni Earlé_____________________________________________
Vrydag, 20 Maart
Werner Proudfoot________________________________________
Saterdag, 21 Maart
Fanus van Jaarsveld_____________________________________

LIEF EN LEED

    Elna De Klerk is hierdie week in Mediclinic hospitaal opgeneem vir X-strale en bloedtoetse om te probeer bepaal wat fout is met haar knie wat al vir maande lol met een of ander infeksie. Ons vertou dat alles goed sal afloop en dat die Here vir haar genesing sal skenk.
    Na wat ons verneem, gaan dit goed met Hannes daar in die VSA. Ons dink aan Hantie en aan Hannes in hierdie tyd wat hulle van mekaar verwyder is. Mag die Here hulle bemoedig en krag gee vir die uitdagings wat dit meebring.
    Kom ons dank die Here opnuut vir die milde reëns wat Hy oor die laaste maande oor ons uitgegiet het. Ons het gesmeek en Hy het voorsien. Prys die naam van die Here vir sy onverdiende genade.
    Deur die wonderbare werking en genade van die Here, het Ds. Werner en Susan versoen en sy kom eersdaags vir 'n naweek kuier. Planne vir haar terugkoms sal binnekort bekend gemaak word. Voel vry om haar intussen te kontak as jy voel om haar te ondersteun in die proses.
    Volgens die terugvoer wat ons gekry het, het die susters verlede naweek 'n baie aangename en verrykende tyd beleef by die Susterssaamtrek in Harrismith. Ons dank die Here vir hierdie soort geleenthede waardeur ons susters in die kerkverband kan saamkom vir wedersydse bemoediging en geestelike verryking.

WEES TEVREDE MET WIE JY IS

Iemand het hierdie onderstaande stukkie in die week vir my gestuur.  Soos jy sal sien, is dit eintlik op vroue gerig, maar ek dink die algemene waarheid hierin, geld vir elkeen van ons, mans, vroue, bejaardes en kinders.
So You Want to Be Someone Different?
 
“You shall have no other gods before me” (Exodus 20:3).
Let’s do something different. Let’s have you pretend you are someone different, someone completely different than whom I have made. You can decide your appearance, your personality, your strengths. You can decide your quirks, your special hidden talents. You can decide what makes you unique, valued, worthy. You can decide what it means to be a woman I am delighted to look on and call precious, adored, daughter.
Do you see her? Do you hear her? Can you grasp the picture you’ve created, this imaginary girl concocted in your head?
Is she all you want her to be? Don’t leave anything out. Write her out. Imagine her. Is she so different from you? Is she like you or the opposite of everything I’ve made you to be?
How is her worth measured? How did you decide to write her eyes the way you did, or make her laugh like that, or have her get things done so quickly, so efficiently, so perfectly? Who is this girl-woman you’ve created whom you worship and think I love more than I could ever, possibly, love you?
Why do you worship this pretend self you wish existed rather than Me?
She needs to be destroyed now, you know. She needs to be thrown into the fire, where all lies need to be sent to be destroyed, for good. This imaginary girl you’ve created in your head is not the daughter I have crafted with my two hands. She is not the woman I have born with my breath and designed, in all your wondrous and perfect beauty, to be.
Throw down this lie you chase that makes you strive towards imaginary perfection. You will not receive my joy, my peace, my life in you that sustains if you continue to chase what is not meant for you to attain. Who are you to decide what it means to be desired, perfected, worthy? Who are you to shun what I’ve made and desire something different?
Let me show you this daughter of mine. Let Me show you the beauty of her, the joy she brings Me, the strength in her to love just the way I’ve made her to love, to work with the passions I’ve given her to use. She is mighty when she knows who and whose she is and abandons all idols that bring distraction to this life I’ve given her, distractions that bring death to her heart.
For I bring life, my daughter. I bring you life. And this life I bring you is in you. I am in you. You are my delight and the one I sing over and never, ever want to leave.

                                                                                      kruger.werna@gmail.com

Werna Kruger 0742348834                                                                                                    www.gkbult.co.za

 

 

 

 

Die sewe kruiswoorde

 24/03/2016 KruispadRondom Paasfees dink ons weer aan die sewe kruiswoorde wat Jesus Christus in sy laaste ure aan die kruis gesê het.In die kruiswoorde vind ons die volle vervulling van God se offer en die volle uitdrukking van sy liefde.Die kruiswoorde word versprei deur die Evangelies gevind. Drie elk is in Lukas en Johannes opgeteken, terwyl een in Markus en Matteus is. Hierdie sewe kruiswoorde is tussen Jesus se kruisiging en sy sterwe opgeneem. In die woorde sien ons Jesus se menslikheid en sy Goddelikheid raak.Die eerste drie kruiswoorde het Jesus tussen nege-uur en twaalfuur uitgespreek. In dié drie praat Jesus met die mense rondom Hom. Hierin druk Jesus sy liefde op ’n besondere wyse uit vir mense wat in nood verkeer.Die eerste kruiswoord: Lukas 23:34Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle Hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter- en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”Die tweede kruiswoord: Lukas 23:39-43Een van die misdadigers wat daar gehang het, het Hom gelaster deur te sê: “Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook!” Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: “Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man! In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie.” Verder sê hy: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.” Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”Die derde kruiswoord: Johannes 19:25-27By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.” Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.Tussen twaalf en drie-uur toe dit donker geword het, het daar geen kruiswoorde opgeklink nie.Na drie ure duisternis het Jesus teen drie-uur sy eie nood beklaag en hoor ons sy geestelike en fisiese worsteling. Dié vier laaste kruiswoorde is aanhalings uit die Ou Testament. Deur hierdie tekste op Homself van toepassing te maak, wou Jesus tot op die laaste oomblik die ongelowige Jode oortuig dat Hy die Messias is wat sou kom. Met sy laaste woorde sien ons Jesus se absolute vertroue in sy Vader. Jesus het gesterf soos hy gelewe het, deur homself in God se hande te plaas.Die vierde kruiswoord: Matteus 27:45-46Van twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie-uur geduur. Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?Die vyfde kruiswoord: Johannes 19:28-29Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: “Ek is dors.” Daar het ’n kan vol suur wyn gestaan. Die soldate het toe ’n spons vol suur wyn op ’n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou.Die sesde kruiswoord: Johannes 19:30Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.Die sewende kruiswoord: Lukas 23:44-46Dit was al omtrent twaalfuur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot drie-uur geduur; die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.”  Ses verhore in een dag.Hier is die gebeure van Goeie Vrydag in ’n dagboek. 1:30 – 3:00 – Jesus se inhegtenisname in die Tuin waartydens Simon Petrus, Malgus se oor afkap.Jesus se eerste verhoor, voor Annas, ‘n voormalige Joodse Hoëpriester van 16 jaar waartydens Jesus sy aanvanklike fisiese mishandeling ontvang.Jesus se tweede verhoor, voor Kajafas, die Joodse Hoëpriester in bevel en word daar verder mishandel.3:00 – 5:00 – Jesus word gevange gehou by Kajafas se paleis.5:00 – 6:00 – Jesus se derde verhoor, voor die hele Joodse raad, insluitende die Hoë Priester en skrifgeleerdes. Hulle besluit om die Romeinse regering te vra oor Jesus se lot.6:00 – 7:00 – Jesus se verhoor (vierde) voor die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus, wat openlik verkondig dat hy geen skuld in die Man voor hom vind nie.7:00 – 7:30 – Jesus se vyfde verhoor, dié keer voor Antipas, die seun van Koning Herodes. Jesus het geweier om aan sy versoeke en vrae te voldoen en is weer terug na Pontius Pilates gestuur.07:30 – 08:30 – Jesus se sesde en laaste verhoor, Pontius Pilates probeer Jesus se lewe spaar en probeer hom vrylaat, maar die massas kies ’n moordenaar met die naam Barrabas bo Jesus. Hy probeer deur fisiese mishandeling voldoen aan die Joodse leiers se vraag, maar gee in en gee later die bevel vir Jesus se Kruisiging. Pontius Pilates was sy hande in onskuld.08:30 – 09:00 – Romeinse soldate neem Jesus na die Paleis se binnehof waar hy verder gemartel word en ’n gevlegte doringkroon op sy kop gedruk word.09:00 – 12:00 – Jesus dra sy kruis deur die via dolorosa (weg van smart) na Golgota en word gekruisig.12:00 – 15:00 – Drie-uur donkerte oor die aarde en die voorhangsel van die tempel skeur.15:00 – Jesus sterf! Sy liggaam word voor sonsondergang na die graf geneem.Vertaal uit artikel van JesusCentral.com

Tuisblad   |   Preke   |   Kalender   |   Skakels   |   2014 Eeufees
Kopiereg 2021 Gereformeerde Kerk Bultfontein